چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

فهرست برگزیدگان بخش ارائه خدمات ویژه
 


شانزدهمین جشنواره ابن سینا

 

موضوع

افراد یا عنوان موارد برگزیده

الگوی رفتاری اخلاق و تعهد حرفه ای

دکتر انوشيروان هدایت

خدمات وفعالیت های ویژه در حوزه خدمات بهداشتی

معاونت بهداشت دانشگاه

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه مدیریت دانشگاه

دکترخسرو صادق نیت حقیقی

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605