جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧
منو اصلی
صفحه اصلي > آیین نامه ها > ملاک ها > خدمات 
خدمات
 

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

·           شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد

·         روش شرکت:

ü       درخواست توسط خود فرد

ü       گزارش توسط همکاران

ü       گزارش توسط رییس بیمارستان

ü       گزارش گروه اخلاق پزشکی

ü       گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

·         ملاکهای انتخاب:

ü       انجام آموزشهای مرتبط با حوزه اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای به فراگيران

ü       ایجاد محیط مناسب برای فعالیتهای مرتبط با اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در محیط خدمت

ü       فعالسازی کمیته های اخلاق پزشکی در بیمارستانها با اثربخشی مناسب تالیف و ترجمه های متعدد در زمینه اخلاق پزشكي و رفتار حرفه­ای

ü       پژوهش موثردر زمینه اخلاق پزشكي و رفتار حرفه­ای

 

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه خدمات بهداشتی

·         شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد

·         روش شرکت:

ü       درخواست توسط خود فرد

ü       گزارش توسط همکاران

ü       گزارش توسط رییس بیمارستان

ü       گزارش توسط معاونت بهداشت و شبکه ها

ü       گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

·         ملاکهای ارزشیابی:

ü       انجام خدمت ویژه در زمینه های بهداشتی

ü       انجام خدمت بدیع که سبب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی شده باشد

 

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه خدمات درمانی

·          شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد

·         روش شرکت:

ü       درخواست توسط خود فرد

ü       گزارش توسط همکاران

ü       گزارش توسط رییس بیمارستان

ü        گزارش توسط معاونت درمان

ü       گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

·         ملاکهای انتخاب:

ü       انجام خدمت ویژه در زمینه درمان

ü       انجام خدمت بدیع که سبب بهبود کیفیت خدمات درمانی شده باشد

 

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه مدیریت دانشگاه

·           شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد

·         روش شرکت:

ü       درخواست توسط خود فرد

ü       گزارش توسط همکاران

ü       گزارش توسط روسا بیمارستان یا شبکه ها

ü       گزارش توسط معاونت توسعه

ü       گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

·         ملاکهای انتخاب شرایط و معیارهای انتخاب:

ü       انجام خدمت ویژه در حوزه های مدیریتی

ü       نوآوری موفق در روشهای مدیریتی

ü       فعالیتهای متعدد موفق مدیریتی

ü       ایجاد تحول مدیریتی موثر در محل خدمت

 

الگوی رفتاری اخلاق و تعهد حرفه ای

·           شرایط پذیرش: فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد

·          روش شرکت:

ü       درخواست توسط خود فرد

ü       گزارش توسط همکاران

ü       گزارش توسط رییس بیمارستان یا شبکه ها

ü       گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه

·           ملاکهای انتخاب: حسن شهرت در اخلاق پزشكي و رفتار حرفه­ای برای مدت قابل توجه

 

 

پوستر جشنواره نوزدهم

جشنواره های پیشین

تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605

عنوان