چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
پوستر جشنواره

فهرست برگزیدگان بخش ارایه خدمات ویژه
 

موضوع

افراد یا عنوان موارد برگزیده

الگوی رفتاری اخلاق و تعهد حرفه ای

دکتر محمدرضا منصوری

خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

دکتر فریبا اصغری

خدمات وفعالیت های ویژه در حوزه خدمات درمانی

دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی

جشنواره های پیشین

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تماس با ما

 

خانم همتی

شماره تماس: 021-81633639

شماره فاکس: 021-81633623

Email: avicenna@tums.ac.ir

آدرس: بلوار كشاورز- نبش خيابان قدس - سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران

طبقه ششم- اتاق 605